Sømna Hornmusikk - styrets sideInnkommet E-post til Sømna Hornmusikk kan du lese her dersom du kjenner brukernavn og passordVedtekter
I 2009 ble SHM registrert i Frivillighetsregisteret. Vedtekter slik de ble lastet opp i forbindelse med registreringen.

- Nytt punkt 5.e vedtatt på årsmøte 2013. Se gjeldende vedtekter her

2024

Konstituert styre 2024

Leder - Tove Busketud
Nestleder - Heidi Slåttøy
Sekretær - Berit Busch
Kasserer - Marian Wærstad Grude
Materialforvalter instrumenter - Edvin Olsen
materialforvalter uniformer mm. - Turid Wærstad

Årsmøte 2024

9. februar. klokken 19:00 i Kulturskaperiets hus på Bjøru.

Saksliste
Sak 1: Godkjenning av innkalling.
Sak 2: Navneopprop
Sak 3: Valg av møteleder
Sak 4: Valg av referent
Sak 5: Valg av 2 til å skrive under protokoll
Sak 6: Årsmelding 2023
Sak 7: Regnskap og budsjett ved Mariann W Grude
Sak 8: Øvingstidspunkt for Sømna Hornmusikk.
Sak 9: Valg : Valg til nytt styre,valg av messestyre, revisorer og 5 utsendinger til Kulturskaperiets årsmøte 5.april
Sak 10: Kveldens overraskelse


Hovedpunkter fra referatet


Sak 6 Årsmelding

Kan leses her

Vedlegg til årsmeldngen for 2023 her


Sak 7 Regnskap og budsjett ved Mariann W Grude

Regnskap og budsjett er enstemmig godkjent med noen kommentarer:
2022 tallene er ikke med på regnskapet (for sammenligning), står i eget dokument
Vi har mange instrumenter. Noen av dem er dårlige, som f.eks. tromboner, eufonium. Instrumenter som er i bruk, er i orden.
Revisjonsberetning ble lest opp av Marian Grude.

Sak 8 Øvingstidspunkt for Sømna Hornmusikk.

Innstilling fra styret til vedtak: Øvingstidspunkt for Sømna hornmusikk settes pr. i dag til permanent å være 19.00 - 21.30.
Innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg

Valg av leder for et år
Tove Buskerud

Valg av 2 nye styremedlemmer for 2 år
Turid Wærstad
Edvin Olsen
Ikke på valg
Berit Busch
Heidi Slåttøy
Marian Wærstad Grude

Valg av 2 nye varamedlemmer for 2 år:
Marit Holt Sund
Irene Nordahl
Ikke på valg Petter Rønning

Valg av revisorer for 1 år
Leif Magne Øvrebust
Steinar Fagernes

Valg av messestyre for 2024
Irene Nordahl
Kirsten Hauglund
Marian Wærstad Grude

Valg av 5 delegater til Kulturskaperiets årsmøte fredag 5. april 2024
Dette i tillegg til de som sitter i styret(Mariann, Irene og Petter)
Kirsten Hauglund
Tove Buskerud
Jon Rune Enge
Edvin Olsen
Randi Wold
Vara er Nina Hamre og Marit Holt Sund.

Sak 10: Kveldens overraskelse

Det ble gitt utmerkelser til de som nå trer ut av styret, Marit Holt Sund og Irene Nordahl. Marit Holt Sund har fylt 70 år og får noe ekstra. Likeledes med Turid Wærstad som har fylt 60 år.

Utdeling av medaljer og diplom til de som har vært med i Musikkkorpsbevegelsen: 50 år: Petter Rønning, Edvin Olsen, Marian Wærstad Grude. 60 år: Bjørn Ellingsen.


(Petter var ikke på årsmøtet)
Medalje og diplom til dirigent Camilla Solli Olsen for lang og tro tjeneste.
Utmerkelse ble gitt til Jon Rune Enge for at vi har en person som er god på lyd og lys

----------------------------------------------------------------


2023

21.august- Styremøte i SHM.
Sted: Kulturskaperiet
Tid: mandag 18.00

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sømna Hornmusikk
Onsdag 7.juni 2023
Kl 19.00 – 20.00 I musikksalen vår på Kulturskaperiet
Forbheold om klokkeslett mtp. besøket av gardemusikken)
Saker:
- Navneopprop
- Valg av ordstyrer og sekretær
- Valg av 2 til å skrive under protokoll Sak til behandling
- Når skal SHM starte sine øvelser fra høsten 2023?
Styret jobber med saken, meningsmåling er lagt ut på SHM sin side på Facebook.
Vi håper vi kan ha et forslag til vedtak klart til møtet.
Innspill til saken tas imot skriflig tom mandag 29.mai.
Styret har møte mandag 5.juni 2023

Årsmøte 17. Februar på Kulturskaperiets hus på Bjøru
- Årsmelding for 2022 her

- Medlemsliste per januar 2023(fra styreportalen).

Det er bestemt at en liste over medlemmer for det aktuelle år skal være vedlagt årsmedinga for året.
Denne lista fra styreportalen viser aktive medlemmer per 18.02.2023I tillegg kommer
Dirigent: Camilla Solli Olsen
Fanebærer: Jorunn Johsen


- Styre
Leder: Tove Buskerud for 1 år
Styremedlem: Irene Øvregård Nordal 1 år igjen
Styremedlem: Heidi Slåttøy for 1 år (for Bjørn Elingsen som går ut av styret etter 1 år)
Styremedlem: Marit Holt Sund 1 år igjen
Styremedlem:Marian Wærstad Grude valgt 2 år.
Styremedlem: Berit Busch for 2 år
Styret konstituerer seg selv på første styremøte

- Vara:
Arne Gunnar Davidsen for 2 år
Petter Rønning 1 år(for Heidi Ellingsen som er sluttet)

- Messestyre for 2023
Leder: Kirsten Hauglund
Irene Øvregård Nordal
Marian Wærstad Grude

- Husstyre på Kulturskaperiet
Fra SHM Jon Rune Enge og Petter Rønning.
Fra aktivitetsklubben: Arne Mørk og May Rita Saus

- Revisorer
Leif Magne Øvrebust
Steinar Fagernes

- Neste års valgkomite:
Mariann Wærstad Grude
Berit Busch

- Årsmøte i Kulturskaperiet.
15 april
5 fra korpset: Jon Rune, Kirsten, Marit, Berit, Edvin(vara Jorunn, Andrine)

Styremøte 06.februar på Bjøru.

2022

Lite oppdatert høst 2022....

Innkalling til årsmøte i Sømna Kulturskaperi
Dato: 07.06.2022
Sted: Kantinen på Idrettshallen i Vik
Tidspunkt: 18.00-20.00

Ekstraordinært årsmøte 23. mai 2022
STED : SANDÅG KLOKKEN 21.00-21.15
SAK: VALG
VALG AV 5 UTSENDINGER TIL ÅRSMØTE I SØMNA KULTURSKAPERI
VALG AV 2 TIL Å SITTE I VALGNEMND SAMMEN MED MEDLEMMER FRA SØMNA AKTIVITETSSENTER.
DISSE SKAL FINNE KANDIDATER TIL STYRET FOR SØMNA KULTURSKAPERI, NÅ NÅR INTERIMSSTYRET AVVIKLES.
Årsmøte avholdt.
Det ble valgt 5 utsendinger til årsmøte i kulturskaperiet.
Jon Rune, Edvin, Berit, Liv og Randi.
Til valgnemd valgte vi neste års valgnemd i hornmusikken. Marit og Bjørn.

Ekstraordinært årsmøte 04. april 2022
Sak: Kjøp av tidligere logopedisk senter på Bjøru sammen med Sømna Aktvitetssenter

Møtet avholdt mandag 04.04.2022, klokka 21.00 etter en times øvelse.
15 medlemmer i SHM til stede.
Tove hadde laget saksdokumenter til møtet, disse var sendt ut til alle medlemmer av SHM i forkant av møtet.
Etter en halv times samtale/diskusjon(og noen mindre endringsforslag..) ble det gjort et enstemmig vedtak om å kjøpe tidlgere Logopedisk senter sammen med Sømna aktivitetssenter.
En historisk dag for Sømna Hornmusikk.
Nå gjennstår bare at denne saken blir behandlet i kommunale organer, og går gjennom der.
Felles styremøte på Bjøru onsdag 23.03.2022 klokken 18:00
Mellom Sømna Aktivitetssenter og Sømna Hornmusikk

Innkalling fra Tove Buskerud:
-----------------------------------------
"Innkalling til fellesstyremøte på Bjøru
Sammen med Sømna aktivitetssenter.

Onsdag 23.mars klokken 18:00 på Logopedisk senter Bjøru

Innkalling til alle styremedlemmer i SHM
Vara innkalles hvis nødvendig.

Fredag 25.februar ble det utarbeidet forslag til vedtekter for Sømna kulturskaperi

I tillegg kom det frem at det bør utarbeides en samarbeidsavtale mellom lagene og det skal vi gjøre på dette felles møte den 23.mars.

Dette står i e-posten fra Irene som en pekepinn på hva en samarbeidsavtale bør omfatte:

"Vi så også etter å jobbe med dette at det trengs en samarbeidsavtale/kontrakt mellom de to lagene. Der det blir presisert og avtalt hvilke rutiner vi skal ha for samarbeidet oss imellom og til styret i Sømna kulturskaperi. Så vi ber om at styrelederne for lagene kaller inn til et møte der denne avtalen skrives ned.
Dette møtet foreslår vi å ha på Bjøru, og vi skulle ha fått laget et forslag til avtale innen 28.mars
Punkt som må tenkes igjennom er blant annet:
driftsutgifter
disposisjonsrett til areal, felles og eget
vedlikehold, vask,
organisering av arrangement, egne og felles
samarbeid med styret"

Hilsen Tove, leder."
---------------------------------------


Årsmøte 11. februar 2022
Situasjonen etter avholdte valg:

Styre
Leder: Tove Buskerud for 1 år
Styremedlem: Irene Øvregård Nordal for 2 år
Styremedlem: Bjørn Ellingsen for 2 år
Styremedlem: Marit Holt Sund for 2 år
Kasserer: Marian Wærstad Grude 1 år igjen
Sekretær: Randi Wold 1 år igjen

Vara:
Heidi Ellingsen for 2 år
Heidi Slåttøy for 2 år
Arne Gunnar Davidsen 1 år igjen

Messestyre for 2022
Leder: Kirsten Hauglund
Irene Øvregård Nordal
Marian Wærstad Grude

Husstyre
Dette avventes og ses i sammenheng med kjøp av tidligere Logopedisk senter.

Revisorer
Leif Magne Øvrebust
Steinar Fagernes

Neste års valgkomite:
Irene Øvregård Nordahl
Bjørn Ellingsen
Marit Holt Sund


Årsmeldinga 2021 for Sømna hornmusikk finner du her

Innkalling fra Tove


Saksliste:
Styremøte 3. januar 2022
Saksliste for styremøte mandag 3. januar 2022

Sak 1-22. Øvelser fremover og smittevern.
Sak 2-22. Julekonsert/nyttårskonsert.
Sak 3-22. Planer for vår 2022
Frivillighetens år.
Stort arrangement i Oslo i regi av NMF 4.juni.
Deltar vi på Folk i Langåsen hvis det arrangeres i år?
Vårkonsert
Tur
Sak 4-22. Huset på Bjøru.
Sak 5-22. Årsmøte og gjennomføring av det. Fredag 11.februar 2022

Nettmøte - Messenger.
Forfall: Bjørn Ellingsen.

Tove melder fra styremøtet:
---------------------------------
Vi har rigget til på Sandvåg slik at vi har mest mulig plass mellom hver musiker.
Men vi avventer evt endringer i restriksjoner og starter opp tidligst mandag 17.januar.

Vi håper fremdeles på en nyttårs/vinterkonsert men vi har satt en deadline for gjennomføring til helga 18-19.februar.

Ellers er det vanskelig å legge konkrete planer nå. Men det blir ikke noe stort vårprosjekt. Det venter vi med til 2023 og 125 års jubileum.

Vi jobber med å kunne spille i forbindelse med Frivillighetens år.
Og om det blir Sommerdager og Folk i Langåsen ønsker vi å delta.

Tur? Ja hvem vet hva vi kan få til
---------------------------------


2021

Styremøte 19.august 2021
Klokken 19.00 via Teams
Tilstede: Mariann, Heidi, Edvin, Bjørn, Randi og Tove
Sak
Trælnes mannskor tilbyr riggehjelp under messa, onsdag og søndag.
Mot at SHM holder cafe og bar under deres arrangement i mars22. Styret er positiv, og det er ikke inngått noen annen avtale om riggehjelp.
Sak
Lise Bjøru tar ikke på seg å jobbe med aspiranter i år.
Turid, Berit, Vegard, Caroline og Mette
Tove kontakter de som begynte i fjor for å få de med videre.
Skolekorps: Tove kontakter Anders, Frida og Ingeborg
Sak
Fanfare lørdag 28.august ved Luftslottet. Kun Randi og Kirsten har foreløpig meldt seg. Vi tar det opp på øvelsen mandag.
Sak
Styreportalen. Bjørn og Tove deltar tirsdag 24.august.
Kan være bra om noen flere finner en mulighet en eller annen gang til å følge webinaret
Sak
Kick Off på Vega.
Helga 3.-5.september er aktuell.
Fredag drar vi til Vega. Installerer oss på Vega camping evt hos Heidi og Rune på Eidem.
Sosialt samvær.
Lørdag øvelse på dagtid og sosialt samvær på kvelden. Alt sammen med Vega phornmusikk på samfunnshuset.
Søndag: hjemreise.

Møtet slutt 19.50

26.05.2021 -Styremøte
På Messenger
Deltakere: Tove Buskerud, Edvin Olsen, Irene Nordal, Heidi Slåttøy, Bjørn Ellingsen
Ikke til stede: Randi Wold.
Saker:
- Huset på Bjøru. Det er dannet en arbeidsgruppe med medlemmer fra Sømna kommune, Sømna aktivitetssenter og Sømna Hornmusikk. Fra oss deltar Tove Buskerud og Irene Nordal
Lage en ideell forening: Sømna kulturskaperi ??
Denne saken bør diskuteres på et medlemsmøte der alle kan få si sin mening. Drøfte med medlemmene om de ønsker at arbeidsgruppa skal fortsette å arbeide for kjøp av lokale eller om vi skal legge det bort. Enighet om torsdag 3 juni. Tid 19.00. Befaring på Bjøru. Vi må prøve lyden i lokalet, spille et par marsjer for å sjekke. Medlemsmøte på Nordgården etter befaringen.
Den endelige avgjørelsen må tas på et ekstraordinert årsmøte.
- Samarbeid med korpset på Vega. Kick start for høstens sesong. Fått positiv respons fra dem. Tove Buskerud jobber videre med saken

29.04.2021 -Styremøte
På Messenger
Deltakere: Tove Buskerud, Edvin Olsen, Irene Nordal, Randi Wold, Bjørn Ellingsen
Ikke til stede: Marian W. Grude.
Sak:
17. mai 2021 - Hva er det mulig å få til under de rådende korona restriksjoner.

Leders oppsummering
Vi blir støttespillere til skolekorpset og skal ikke spille noe ut over det offisielle programmet.
- Det betyr kl 12.00 i Sømnesåsen
- Klokka 14.30 på SOS med påfølgende spilling ved Brannstasjon når bilkortesje passerer.
- Det er 11 som har bekreftet å bli med på spillingen.
Øvelser:
- På Berg, allbrukshuset og ute
- Mandag inne kl 20.15
- Onsdag ute med skolekorps ca kl 17.00.
Samme dag inne alene etter uteøvelse med skolekorpset - Vil du øve hjemme alene og bli med 17.mai er det også helt i orden.


19.04.2021 -Styremøte
Mandag 19.04.21 07:30 via Messenger.
Deltakere: Tove Buskerud, Mariann W. Grude,Irene Nordal, Randi Wold, Bjørn Ellingsen
Ikke til stede: Edvin Olsen.

Saker:
- Huset på Bjøru
Har vært stille.
Tove har vært i kontakt med kommunen. De har glemt å innkalle til møte. Blir møte så snart de får områdd seg.
- Plan B for tur / treff etter at Torghattfestivalen ble avlyst.
Pengene er kommet tilbake fra BMK
Corner har reservert for SHM både i 2022 og 2023
Tur i nærmiljøet i august som kick-off for ny sesong. Mer som øvingshelg. Få til opplegg sammen med NNP.
Skogsholmen - Tove sjekker
Vega - samarbeide med korpset på Vega. Tove aksjonerer
- 17. mai
Drodlemøte med komiteen for 17. mai. - Tove var med på dette.
Årets arrangement vil i hovedsak følge malen for 2020.
Det blir ikke tog
Kommer til å bruke den samme videoen som i 2020 bare friske den litt opp og korrigere for nytt årstall.
Økonomiske argumenter for dette.
Øvelser: kan være 10 + 10 ifølge de nye retningslinjene.
En forutsetning for spilling 17. mai er at SHM må få lov til å øve. Avventer tilbakemelding fra kommunelege.
Kanskje nødvendig med øvelse to ganger i uka fram til 17 mai?
Lodde ut SHM til 17 mai som i fjor ?
Spille noen steder i kommunen, på eget initiativ: feks. Berg på moloen, Kløverhagen. Annonsere slik spilling, få det med i programmet.08.03.2021 - Styremøte
Mandag 8.mars kl 19.30 møte via Messenger.
- konstituering av nytt styre.
- Torghatt festival + + +
- Husspørsmålet
-- Nytt hus, hva skjer...
-- Huset på Sandvåg og mulighet for litt vårrengjøring/rydding.
Årsmøte for 2021 avholdt 21.02.2021
Møtet ble gjennomført på Messenger. Dette fungerte tilfredsstillende, møtet ble gjennomgøft raskt og effektivt.

Etter avholdt valg er tillitsvalgte og revisorer for 2021:
Styre
Leder: Tove Buskerud for 1 år
Kasserer: Marian W. Grude for 2 år
Styremedlem: Randi Wold for 2 år
Styremedlem: Edvin Olsen for 1 år
Styremedlem: Irene Nordal for1 år
Styremedlem: Bjørn Ellingsen for 1 år

Vara:
Heidi Ellingsen for 1 år
Heidi Slåttøy for 1 år
Arne Gunnar Davidsen for 1 år

Messestyre
Leder: Kirsten Hauglund
Irene Nordal
Marian W. Grude
Randi Wold

Husstyre
Harald Einvik
Edvin Olsen
Petter Rønning

Revisorer
Leif Magne Øvrebust
Steinar Fagernes

Årsmøte for 2021
19 februar 2021
Innkalling til årsmøte her
Valgkomite:
- Irene Nordahl
- Edvin Olsen
- Bjørn Ellingsen
- Valgkomiteens innstilling her
- Laste ned Valgkomiteens innstilling her
Årsmelding for 2020 her


17.02.2021 Styremøte
Avholdt på Messenger
Edvin Olsen, Gro Steen, Randi Wold, Irene Nordal, Bjørn Ellingen
Forfall: Marian W. Grude
Drøftet en del forhold knyttet opp mot årsmøtet 19.02.21

18.01.2021 Styremøte
Avholdt på Messenger. Forfall: Bjørn Ellingsen
Gro oppsummerer:
- Vi prøver å planlegge ting men det er utfordrende i disse tider.
- Når det åpnes for spilling igjen så tenkte vi å ta en skikkelig åpning med spille helg.
Det vil bli kjøpt inn en del nye noter. Når det blir, ja det vet vi selvfølgelig ikke.
- Styret har bestemt årsmøtedato. 19. februar. På Messenger eller oppmøte på Sand hvis det tillates. Blir det på Messenger sitter styret samlet et sted
og vi tar initiativ til å samle noen gjenger rundt omkring.
- Tar høyde for at det kan bli en tur til våren. Eller Torghattfestival, men det er vel kanskje tvilsomt om den blir avholdt.
- Vi håper å få til litt spilling rundt om i kommunen.
- Det viktigste for korpset er vel egentlig å komme i gang med øvinger. Vi håper den ufrivillige pausen har fått oss alle til å savne hverandre og lysten til å spille.
- Innkalling til årsmøte kommer etterhvert.


2020

17.08.2020 Styremøte
Sted: musikkhuset på Sandvåg
Til stede: Gro Steen, Randi Wold,Irene Nordal, Bjørn Ellingsen.
Forfall : Marian W. Grude, Edvin Olsen.
- Oppstart sesongen 2020/2021. Bestemt til mandag 24.08.
- Meningsutveksling rundt konskvenser av Corona. Kan bli en noe redusert sesong. Må vurdere driften fortløpende.
- Hjemmmesida for SHM: www.somnahornmusikk.no. Hjemmesiden har i alle år ligger på en server som ligger fysisk i Brønnøysund. Flytte innholdet til en kommersiell server. Relativt begrensede kostnader. Vedtat: Styret går for å flytte sida.

14.05.2020 Styremøte
Kjørte møtet over nettet. Bruker Teams. Gro innkalte til møte.
Til stede: Gro Steen, Randi Wold,Edvin Olsen,Irene Nordal, Bjørn Ellingsen.
Forfall:Marian W. Grude

Sak: Korpstur i pinsen
Turen ble tidligere besluttet avlyst. Er nå kommet en del ny info fra Lovund.
Edvin har vært i kontakt med folk på Lovund hotell. De gjenåpner hotellet og vil gjene at SHM kommer til Lovund i pinsen som opprinnelig bestilt.
De tilbyr sponsing av turen, mot at de kan drive litt PR rundt besøket.
Det er stemning i styret for å arrangere en forenklet versjon av turen, der besøket på Myken i utgangspunktet ikke blr tatt med, siden alt er nedstengt der og ikke blir åpnet til pinsen.

Grovskisse: Lørdag 30.05 med buss til Sandnessjøen og derfra hurtigbåt til Lovund, tilbake mandag med hurtigbåten
Det er 15 påmeldte til turen, et par i tillegg med status kanskje, så vi blir spillbar.
Reisekomiteen lager et oppdatert budsjett for turen.
Egenandel ikke avklart ennå, men enig om å holde denne så lav som mulig for å få med flest mulig på turen.
Vedtak: styret går for å arrangere en redusert versjon av den opprinnelig planlagte turen.


05.05.2020 Styremøte
Kjørte møtet over nettet. Bruker Teams. Gro innkalte til møte.
Til stede: Gro Steen, Randi Wold, Marian W. Grude, Edvin Olsen, Bjørn Ellingsen.
Forfall: Irene Nordal

Saker
1. Filming
- Torsdag 06.05.2020. Filming av Vegamedia for sending på sosiale medier 17 mai i frokosttid. Korps møter opp i finstasen 18:00. Spilleklar fra 18:30
2. 17 mai
- Det blir en anderleldes 17 mai i år. For korpsets del faller en del spilling på morran bort. 17 mai frokosten avlyses.
Rammene for våre spilleaktiviteter ser per i dag ut til å bli i tidsrommet 11:30 til 16:00
11:30 Spille på noen steder i kommunene
13:00 Berg, spilling i Sømnesåsen /Buskhammeren.
Prosesjon fra Berg til Vik og spilling ved Aldersheimen(15:30??)
- Stunt spilling: noen som vil ha besøk av korps 17. mai, spille i gata eller i hagen.
Randi legger ut info og mulighet for påmelding på Facebook. Randi følger opp.
3. Turen til Lovund
Avlyses.
Kanskje få til en grillkveld eller noe liknende for å markere avslutning på sesongen.
4. Øvinger resten av våren
Ser ikke for oss at det blir øvinger på musikkhuset før restriksjonene som gjelder omgang mellom personer er opphørt. Øve ute om godt vær, se an og improvisere fra gang til gang.
5. Messa 2020
Styret jobber videre med planlegging og innbydelser til utstillere. Vurdere fortløpende dette arrangementet opp mot reglene for sosial omgang og korona.

------------------------------Møte 05.05 slutt ---------------------------------


13.04.2020 Styremøte
Kjørte møtet over nettet. Bruker Teams. Gro innkalte til møte.
Diskutert videre aktiviteter og hvilke muligheter som finnes under korona restriksjonene.
Camilla var med på siste del av møtet
Prøver å kjøre noen flere øvelser ved bruk av verktøyet Zoom(til tross for en del skriverier om sikkerhetshull i appen)
--------------------
På øvelsen samme kveld var det over 10 deltakere !!

18.03.2020 Styremøte
Telefonmøte.
Diskuterte hvordan styret skulle håndtere videre drift av korpset i tider med korona virus. Camilla Solli Olsen deltok som dirigent.
Momenter som ble drøftet:
- Situsjonen er usikker på alle vis, ingen har oversikt over når vi er tilbake til normale tilstander.
- Camilla lager et forslag til repertoire for 17. mai spillingen. Ser det i sammenheng med turen til Myken.
- I verste fall bare en øvelse før 17 mai. Stort behov for å få til øvelser på gruppenivå.
- 13. april kan være en dato for en ny oppsummering av situasjonen. Kanskje prøve å få til en øvelse.

Randi Wold skriver kort referat fra møtet.


14. februar Årsmøte avholdt. Tillitsvalgte ble som følger

Styret
- Leder: Gro Steen for 1 år
- Styremedlem: Edvin Olsen for 2 år
- Styremedlem: Irene Ø. Nordal for 2 år
- Styremedlem: Bjørn Ellingsen for 2 år
- Ikke på valg:
- Kasserer: Marian W. Grude
- Styremedlem: Randi Wold

- Vara 1: Heidi Ellingsen for 2 år
- Vara 2: Heidi Slåttøy for 2 år
- Vara 3: Arne Gunnar Davidsen for 2 år

Messestyre
- Gro Steen
- Heidi Slåttøy
- Marian W. Grude
- Randi Wold

Husstyre
- Harald Einvik
- Edvin Olsen
- Petter Rønning

Revisorer
- Leif Magne Øvrebust
- Steinar Fagernes


Årsmøte 14.02.20
-----------------------------------
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
SØMNA HORNMUSIKK
FREDAG 14.FEBRUAR KL. 19.00
PÅ MUSIKKHUSET PÅ SAND.

Saker til behandling:
1. Åpning/Navneopprop
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden/saksliste.
4. Valg av møteledelse
5. Valg av møtesekretær
6. Valg av protkollunderskrivere
7. Godkjenning av årsmelding og regnskap
8. Eventuelle saker fra medlemmer.
9. Valg
Eget skriv blir utdelt/referert fra valgkomiteen i møtet.
-----------------------------------


Har nok vært noen styremøter her ja......

2019

23.02.19 Styremøte
Konstituering av det nye styret.

Saker:
- Regler for uniform - og instrumentansvarlig
- Økonomien i vårprosjektet
- Møteplan for våren:
Mandag 25.03 16.00
Mandag 21.04 18.00 Sandvåg
Mandag 20.05 16.00
Tirsdag 11.06 19.30 Sandvåg

Årsmøte 09.02.19
Endelig saksliste

Årsmelding for 2018 vedtatt på årsmøte her

Oversikt over SHM sine tillitsvalgte etter at valgene var foretatt:
Styret
- Leder for ett år: Gro Steen
- Kasserer: Mariann Grude Wærstad,for 2 år
- Randi Wold,for 2 år
Ikke på valg.
- Edvin Olsen
- Ann-Helen Westerberg
- Bjørn Ellingsen

Vara til styret
- Hilde Næss Storvik,for 2 år
- Unni Berith Øvrebust, for 2 år
Ikke på valg.
- Arne Gunnar Davidsen

Messestyret
Alle valgt for ett år
- Bjørn Østbakken
- Marit Holt Sund
- Mariann Grude Wœrstad
- Petter Rønning

Revisor
Begge valgt for 1 år
- Leif Magne Øvrebust
- Steinar Fagernes

Husstyret
Ingen var på valg
- Unni-Berith Øvrebust
- Harald Einvik
- Edvin Inge Olsen


06.01.19 Styremøte på Klakkskjæret

2018

Styremøte
Dato: 13.09.18
Tid: 20.15
Sted: Vik skole
Til stede: Tove, Mariann, Bjørn, Edvin, Heidi og Ann-Helen

Sak 1 Årshjul
Gjennomgang av årshjul for 2018/2019.

Sak 2 Vårprosjekt
- Forslag om 6. april.
- Samarbeid med Ole Anton Edvardsen?

Sak 3 Komite til julekonsert
- Høre om noen melder seg på neste øvelse

Sak 4 Komite vårkonsert
- Hører om noen melder seg på neste øvelse

Sak 5 Jubileumsfest 1. desember
- Tove kontakter kroa for å bestille
- Styre er komite
- Inviterer med de som hjelper til med messa
- Partnere inviteres med
- Egenandel for medlemmene, hjelperne har ikke egenandel

Sak 6 Samarbeidsavtale med Brønnøysunds avis og SHM
- Det er signert ny konfidensiell avtale for årene 2018 og 2019.

Sak 7 Tove har hatt samtale med Jannike
- Jannike opplever at styret har støttet den ene parten mer enn den andre
- Tove har planer om å ta en prat med de øvrige som har permisjon
- Jannike har spurt om å få kjøpe trompeten. Styret sa nei til samme forespørsel fra et annet medlemmet sist vinter. Med den bakgrunn kan vi heller ikke innvilge henvendelsen fra Jannike

Sak 8 Instrumenter
- Ikke alle som har sluttet har levert inn instrumenter (Elisabeth, Joakim, Marit S.E)
- De som har permisjon kan beholde instrumentene

Sak 9 Rekruttering
- Vi må forsøke å rekruttere nye medlemmer
- Alle som kjenner noen som spiller må spørre om de er interessert
- Edvin forfatter et brev som vi sender til potensielle nye musikere
- Vurdere å tilby aspirantopplæring


Styremøte
Mandag 25.6.18 kl 19.30 - Klakkskjæret pub, Berg
Til stede:
Edvin Olsen. Bjørn Ellingsen, Ann Helen Westerberg, Heidi Slåttøy, Mariann Grude og Tove Buskerud.

Sak 1.
GDPR / personvern.
Vi har ingen eksterne aktører foruten NMF selv som vi er knyttet opp til via dataavtale.
Tove lager et enkelt skjema hvor medlemmene kan samtykke bruk av personopplysninger der det er nødvendig for å få støtte fra bla voksenopplæringsmidler.

Sak 2.
Momskompensasjon. Der har Mariann sendt inn og har stålkontroll.

Sak 3
Årsmedaljer.
Tove lager et skjema som sendes ut til alle medlemmer. Der må selv føre inn alt medlemskap i NMF, alle korps de har vært medlem i.

Sak 4
Leder har skrevet under ny årsavtale med Sømna Kulturskole om Camilla Solli Olsen som dirigent i 20 5 stilling.

Sak 5
Sponsoravtalen med BA. Leder har avtale med Kehinde Karlsen om et møte i august.

Sak 6
Permisjoner og annet fravær vi vet om for neste år

Sak 7
Torghattfestival 2019
Vi melder på for å få tilgang til hotellbestilling.

Ellers:
Edvin kontakter Petter for å gjøre avtale om posthenting gjennom sommeren.
Tove ser på muligheter for å opplive årshjulet.

Møtet slutt ca 20.30
Da kom messestyre(Heidi Slåttøy, Liv Jarmund, Kirsten Hauglund, Unni-Berith Øvrebust) og det ble litt oppdatering på Sømnamessa.

Referent - Tove Buskerud
06.03.2018 Konstituering av nytt styre
Leder: Petter Rønning(inntil 1. juni - deretter overtar Tove Buskerud)
Nestleder: Edvin Olsen
Kasserer: Mariann Wærstad Grude
Sekretær: Ann-Helen Westerberg
Styremedlemmer:
Heidi Slåttøy: (Uniformer)
Bjørn Ellingsen (Instrumenter, Notearkiv, Hjemmeside)

Valgkomite:
Ann-Helen Westerberg
Edvin Olsen
Bjørn Ellingsen
Årsmelding 2017 - Vedtatt på årsmøtet 9. februar
Lese på skjermen her

26.01 Petter melder
Som tidligere avtalt blir det årsmøte i Sømna Hornmusikk på Musikkhuset, Sandvåg, fredag 9. februar kl. 1930.
Minner om at fristen for saker til årsmøte fra medlemmene er i kveld.
Saksliste her
Etter årsmøtet blir det fest kl 2100 etter god gammel oppskrift.


2017

12.06.2017 Medlemsmøte
Jubileumsfeiring diskutert. En jubileumsgruppe bestående av Heidi Slottøy, Edvin Olsen, Sølvi Antonsen, Kirsten Hauglund og Liv L. Jarmund ble valgt. I anledning jubileet til NMF ble det utlyst mulighet til å søke om prosjektstøtte til jubileumsmarkering som både kan gi synlighet i jubileumsåret og samtidig peke framover.

01 og 02 mai Petter melder...
Styret i Sømna Hornmusikk har i dag, 1. mai 2017 behandlet saken om øvingstid.
Utskrift av møteprotokoll:
Sak 13/17
Øvingstid: Mandager 1930 - 2145 + gruppeøvelse 1900 - 1930 hver 3. uke. Dirigenten har gitt sin tilslutning.
Dette ivaretar musikanters arbeidstid og de som vil slutte tidligere på grunn av heimreise.

Et hovedargument for vedtaket om øvingstid var at man på denne måten vil få mere effektiv utnyttelse av fellesøvingene. I dag blir det mye venting mens dirigenten øver enkeltgrupper.

24.04.2017 Ekstrordinært årsmøte
Jannike Einvold Søraunet har trukket seg som leder av styret

Styret:
Ny leder: Petter Rønning
Ny kasserer: Mariann Grude Wærstad
Ellers ingen endringer i styret

Nytt messestyre:
Edvin Olsen
Jon Rune Enge
Unni-Berith Øvrebust
Kirsten Hauglund
Hilde B. Eliassen

23.02.2017 Styret er konstituert
Leder: Jannike Einvold Søraunet
Kasserer: Petter Rønning
Uniformer/instrumenter : Marit Holt Sund
Lyd/lys : Jon Rune Enge
Nestleder: Edvin Olsen
Sekretœr: Heidi Slåttøy
11.02.2017 Årsmøte
Årsmøte med fest lørdag 11 februar.
- Saksliste til årsmøte her
- Årsmelding her

2016

Årsmøte 2016
Lørdag 13 februar 2016 klokka 19:00. På musikkhuset på Sandvåg
- Innkalling fra Jannike her
- Referat fra møtet her
- Årsmeldig for 2015 her

2015

24.09.15 Styremøte
- Musikkhuset
Vi venter på pristilbud fra Bindalslaft på utbygging(det dyreste forslaget vi hadde oppe på årsmøte)
Når vi mottar dette skal det utarbeides et "frier" brev til bedrifter mtp sponsing + søkes tippemidler. Når vi da ser hvor mye vi får sponset/tippemidler, må vi ha et medlemsmøte på hva vi skal gå for.

- Julekonsert
Styret har tanker om hvem som i år skal få den store æren av å være ansvarlig - Jannike tar kontakt med disse.
Vi kjører den i fast tradisjon - Søndag 20. desember.

- Vårprosjekt 2016
Etter suksessen i vår er styret enig om å kjøre samme konseptet på vårprosjektet 2016.
Edvin stiller også i år i prosjekt komite, i tillegg kommer vi til å spørre en til
Disse får i ansvar å samle hornmusikken til en " droddle" kveld, slik at alle har anledning til å komme med innspill

- Korpstur 2016
Styret har tanker om at vårens korpstur skal finne sted i perioden 1. juni - 5. juni
Også her blir det laget en komite.

- Sømnamessa 2015
Vi er i rute! Det er bestemt i styret at det skal utarbeides prisliste ang. standleie, slik at alle messestyrer kjører etter samme prisene.
Ca. 1 uke etter Sømnamessa skal det sendes ut mail til alle utstillerne der vi ber om tilbakemelding på åretsmesse. plusser og minuser.

- Fremtidige messestyrer:
Styret vil utarbeide en 5 års plan på hvem som skal vøre i messestyrene.

- Statutter
Styret lager statutter for gaver i anledning stor dager.

- Julebord/årsmøte/årsfest
Julebord utgår, mullig vi er litt spontane og kjører mat og hyggelig samvær i forbindelse med øvelseshelgen?

- Årsmøte 13. febuar med påfølgende årsfest i beste tapas ånd! Alle stiller med en rett hver!

- Kjøkkentneste/renhold/søppel på musikkhuset
Edvin har hengt opp liste! Dere finner den på tavla i gangen!

-Instrumenter
Vi har noen instrumenter ute på bygda - Marit har oversikt og vil få de tilbake til musikkhuset

- 17. mai
Styret ønsker innspill fra alle korpsets medlemmer på tanker omkring organisering. Etter fjorårets feiring var det mange som mente hornmusikken burde komme med innspill til FAU Vik + Berg om en felles feiring. Ikke sikkert alle av korpset medlemmet mener dette? Det kommer en mail fra meg på dette etter Sømnamessa - der jeg ber om deres tanker på dette!


13.02.2015 - Årsmøte i Sømna hornmusikk

Innkalling og saksliste til Årsmøte 13.02.2015.
Her ja

Årmelding 2014 vedtatt på årsmøtet kan du lese her


2014

11.03.2014
Styret i Sømna hornmusikk er nà konstituert

Leder : Jannike Einvold Søraunet
Nestleder: Edvin Olsen
Sekretœr: Heidi Slåttøy
Kasserer: Petter Rønning
Uniformer/instrumenter : Marit Holt Sund
Lyd/lys : Jon Rune Enge

Det er laget en møteplan for styremøter i 2014. Er det noe medlemmene ønsker vi skal ta opp på styremøtene trenger styreleder å få en tilbakemelding på dette i forkant av oppsatte møter.

Planlagte styremøter

8/4
20/5
2/9
8/10
25/11

Klokken 19:30 på Musikkhuset.

Info om årsmøtet finner du her


2013

17.03.2013 Tove melder
Styret for 2013 er slik etter konstituering:
Tove - leder
Jannike - nestleder
Heidi - sekretær
Petter - kasserer
Jon Rune - materialforvalter for lyd,lys og noter
Marit - materialforvalter for instrument mm og uniform mm

Årsmeldinga kan du lese her

Referat fra årsrmøtet her

Årsmøte i Sømna Hornmusikk 08.02.2013 klokka 20.00 på musikkhuset på Sandvåg. Innkalling her

2012

Årsmøte - 10. februar
Musikkhuset på Sandvåg fredag 10. februar, klokka 20.00.

Referat skrevet av Jon Rune finner du her
Årsmeldinga vedtatt på årsmøtet kan du lese her
Styrets sammensetnig for 2012:

Tove Buskerud - leder
Petter Rønning- nestleder
Gro Steen - kasserer
Kirsten Hauglund - materialforvalter
Heidi Slåttøy - styremedlem
Jon Rune Enge - sekretær
Hilde Storvik - varamedlem
Andrine Solli Oppegard - varamedlem
Unni-Berith Øvrebust - varamedlem

Valgkomite for 2013(??):
Ptter Rønning
Jon Rune Enge

Revisor for 2012:
Dag Erling Bjøru

Husstyre:
Unni-Berith Øvrebust - leder
Harald Einvik
Halvard S. Hauan
Edvin Olsen


2011

Årsmøte - 11. februar
Musikkhuset på Sandvåg fredag 11. februar, klokka 20.00.
Årsmeldinga vedtatt på årsmøtet kan du lese her

Styrets sammensetnig for 2011:
Tove Buskerud - leder
Gro Steen - kasserer
Randi Wold - styremedlem
Kirsten Hauglund - styremedlem og materialforvalter
Heidi Slåttøy - styremedlem
Jon Rune Enge - styremedlem
Hilde Storvik - varamedlem
Andrine Solli Oppegard - varamedlem
Unni-Berith Øvrebust - varamedlem

Valgkomite for 2012:
Gro Steen
Kirsten Hauglund
Heidi Slåttøy

Revisor for 2011:
Sissel N. Sørgård

Husstyre:
Unni-Berith Øvrebust - leder
Harald Einvik
Halvard S. Hauan
Edvin Olsen


2010

Styret melder
Høstens øvelser starter opp mandag 23 august klokka 20.00. Det blir styremøte først hvor spilling på Kred (11/9) og åpning av Sømna stadion (24/9) skal diskuteres, før vi tar det i plenum klokken 20.00.
Vel møtt.


Årsmøte 2010

Årsmøte ble avholdt fredag 29 januar 2010 på Klakkskjæret.

Referat fra årsmøtet her
Årsmeldinga for 2009 kan du lese her


2009

Årsmøte - 20. februar
Musikkhuset på Sand fredag 20. februar klokka 20.00
Årsmeldinga vedtatt på årsmøtet kan du lese her

Nytt styre
Leder: Tove Buskerud
Gro Steen
Jon Rune Enge
Heidi Sløttøy
Linda Storholm
Kirsten Hauglund

Varamedlemmer:
Andrine Solli Oppegård
Randi Wold
Hilde Storvig

Hus-styre:
Harald Einvik
Edvind Olsen
Hallvard Hauan

Valgkommite årsmøte 2010:
Gro Steen
Kirsten Hauglund
Heidi Slottøy

Protokoll fra årsmøtet her

Styremøte - 12. januar
Referat finner du her

2008

Styremøte - 3. september

Utdrag fra styremøteprotokoll her

Aktivitetsplan for 08/09 vedtatt på styremøte finner du her


Styremøte - 28.mai.
Diverse info fra styremøte 28.mai.

1. Styret besluttet å gå videre med Skolehuset på Sandvåg. Jon Rune, Gro og Tove møter styret i klubb 75 tirsdag 3.juni for om mulig å inngå en avtale for 10 år.

2. Gruben kommer fredag 6.juni. Frivillig sosialt samvær den kvelden. Vennesund eller Kroa.
Lørdag er det konsert på Bygdetunet klokken 15.00.
Fest i Valleråa fra klokken 19.00. Ta gjerne med din bedre halvdel. Spesielt er de som var med 19.april hjertelig velkommen!!
Ta med mat og drikke til eget forbruk. (grillmat).

3. Tove arbeider stadig med programmet for Bergen, men venter på detaljer fra arrangørene. Gro deler ut giro for egenandel (2000,-) før vi tar ferie.

4. Vi spiller ca 15.15 lørdag 21. juni på Skjærgårdstreffet på Berg. Oppmøte klokken 15.00.

5. Vi prøver å få til litt øvelser i sommer. Mandag sendes et avkryssingskjema rundt for å få en oversikt over når folk er hjemme i sommer og så blir det innkallinger via sms. Øvelser med nogo attåt er planen!

Spilling under sommardagan 23-26 juli kan bl.a være en mulighet. Da gjør vi som Gro sier, vi marsjerer bare litt rundt i Vik til stor glede for de fleste….

Styremøte - 11.februar.
Det nye styret ser slik ut etter konstituering på styremøte:
Leder: Tove Buskerud
Nestleder: Linda Storholm
Sekretær: Jon Rune Enge
Kasserer: Gro Steen
Materialforvalter: Unni Berith Øvrebust
Styremedlem Heidi Slåttøy

Vi har bestemt at en del ansvarsoppgaver skal fordeles på alle medlemmer:
Dette gjelder først og fremst låsing, rydding og kaffekoking på øvelse.
Leder setter opp en fordelingsliste hvor instrumentgruppene får hver sin ansvarsperiode ut over våren.

Det ble ja til Bergen i utgangspunktet, men leder skal bruke denne uken for å sjekke ut de økonomiske rammene og litt mer fast program fra arrangørene.
Tove tar ansvar som reiseleder.

Edvin har tatt på seg prosjektansvaret for The Best og SHM 19.april. Han knytter til seg de han ønsker og trenger til forskjellige oppgaver. Jon Rune tar ansvar for uforming av scene.

Årsmøte
- Årsmøte avholdt fredag 1. februar 2008, klokka 20.00 på Sømna Kro & Gjestegård

Årsmeldinga for 2007 kan du laste ned eller lese på skjerm
Valg:
Styret for 2008
Tove Buskerud – leder valgt for 1 år
Gro Steen - kasserer 1 år igjen
Unni Berith Øvrebust - gjenvalg i 2 år
Heidi Slåttøy - 1 år igjen
Linda Storholm - ny 2 år
Jon Rune Enge - ny 2 år

Vara:
1 Hilde Storvik
2 Andrine Solli Oppegaard
3 Randi Wold

Valgkomite`2009: Unni Berith, Linda og Jon Rune.
Revisor: Gunder Eliassen.

Messestyre:
Gro Steen: Messegeneral
Mariann W Grude: Utstilleransvarlig
Heidi Slåttøy: Underholdningsansvarlig.


Til toppen

2007

- Årsmøte avholdt fredag 9. februar 2007, klokka 20.00 i kantina på Sømnahallen.

Årsmeldinga for 2006 kan du laste ned eller lese på skjerm

Medlemsoversikter for 2006:
- med telefonnummer kan du laste ned eller lese på skjerm
- ordnet etter instrument kan du laste ned eller lese på skjerm

Leder Edvin Olsen
Nestleder Hilde B.Elliassen
Kasserer Gro Steen
Sekretær Randi Wold
Styremedlem Heidi Slottøy
Materialforvalter Unni Berith Øvrebust
Ungdomsrepresentant Hanne Wågan Olsen
 
Messestyre Tove Buskerud
Halvard Søraunet Hauan
Andrine Solli Oppegaard
 
Referat fra styremøter Fra St. Edvin, 24.10.2007:
ja no ha styre hatt møte og bestæmt en del teng som e vektig å ta med seg. D bi øvingshelg 23-25 nov,med julebord i Vik hvis vi får.julekonsert e lagt tel 16 desember. Årsmøte bi 2 feb,08 og valgkomite e Gro, Unni-Berith,og Heidi.Ellers ha vi lagt store planæ før 110 års markeringen. Det ska bi storkonsert i Haln,med ein "best of"konsert OG FEST. øvingshelg 29feb-2 mars.konserthelg 18-19april. i sømnahaln med jultrelys og meir. Ministevne rundt 1juni og tur tel Bergen 9-12 august. ellres står året åpent. Det e 20 år si landbruksvekå i Nord-Norge .ska vi ta opp den? det e 20 år si kongebesøk og det e 20 år si 1988 på alle vis. Hiv dokk med å spæll også dokk som e i utenriks. Det bi eit knasår.

Til toppen

2006

- Årsmøte avholdt fredag 3. februar 2006, klokka 20.00 i kantina på Sømnahallen.

Her kan du hente ned årsmeldinga for 2005

Nytt styre:

Leder Edvin Olsen
Nestleder Hilde B.Elliassen
Kasserer Petter Rønning
Sekretær Randi Wold
Styremedlem Heidi Slottøy
Materialforvalter Unni Berith Øvrebust
Ungdomsrepresentant Hanne Wågan Olsen
 
Referat fra styremøter (Ja, man kan jo håpe.......)

2005

Leder Edvin Olsen
Nestleder Hilde B.Elliassen
Kasserer Petter Rønning
Sekretær Randi Wold
Styremedlem Heidi Slottøy
Materialforvalter Lise Gustavsen
Ungdomsrepresentant Lene Mari Karlsen
 
Referat fra styremøter (.........ja de kom aldri!!)Og her imellom er ikke penneføreren helt oppdatert

Men Edvin Olsen har vært formann i alle de år....Hurra !!!


Til toppen

2000

26 Januar 2000 - Årsmøte

1998

Leder Edvin Olsen
Nestformann Sylva Årnes
Materialforvalter Unni-Berith Øvrebust
Sekretær Hilde Næss
Kasserer Bjørn Ellingsen
Medlem Hilde Eliassen
Ungdomsrepresentant Jannike Rasmussen
Dirigent Rolf Arve Wold

Til toppen