Årsmøte i Sømna Hornmusikk fredag 10. februar 2012

 

Tilstede: Vibeke Sørstad, Unni-Berith Øvrebust, Edvind Olsen, Gro Steen, Heidi Slottøy, Halvard Søraunet Hauan, Rand Wold, Hilde Brevik Eliassen, Harald Einvik, Kirsten Emilie Hauglund, Jon Rune Enge, Grete Martinsen, Tove Buskerud, Petter Rønning

 

Sak 1   Åpning, ved leder Tove Buskerud.

 

Sak 2   godkjenning av innkalling, enstemmig godkjent

 

Sak 3   Godkjenning av saksliste, enstemmig godkjent

 

Sak 4   Valg av møteledelse.. Møteleder Tove valg enstemmig

 

Sak 5 Valg av møtesekretær, Jon Rune valgt enstemmig

 

Sak 6 Valg av to til å underskriveprotokollen. Hilde Eliassen og Harald Einvik underskriver protokollen

 

Sak 7   Godkjenning av årsmelding. Årsmelding lest av møteleder. Enstemmig godkjent og vedlegges årsmeldingen.

 

Sak 8   Regnskap for 2011 og evt budsjett 2012. Regnskapet er revidert av Sissel Sørgård og funnet i orden. Regnskapet enstemmig godkjent.

 

Sak 9 Revidering av vedtekter i hht krav fra NMF.

Alle korps skal ha vedtekter basert på NMF sine mønstervedtekter. Det er endringer i disse sentrale mønstervedtekter.

§ 3 Styremedlemmer skal være medlemmer NMF. Faste dirigenter og instruktører skal være registrert i NMF sin database.

§4.3  endres ikke.

§ 5.5 Personalansvar. Styre er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

§5.6 Ny Paragraf. Styrets forplikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer eller drar på arrangement.

 

Endringene er enstemmig vedtatt.

 

Sak 10 Økning av kontingent for medlemmer i Sømna hornmusikk.

Forslag om økning til kr 1000.-.  Kontingent kan deles i 2 avdrag. Fortsatt 50 % rabatt til  studenter/ skoleelever. Forslaget enstemmig vedtatt.

 

Sak 11 Vedlikehold av instrument i privat eie, men i bruk i SHM.  Forslag om minimum 5 års aktivt medlemskap og at da kan styret innvilge reparasjonen etter søknad. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 12 Sømnamessa 2012 : Godtgjøring/mandat.  Forslag fra Edvind, Halvard og Janikke ble fremlagt og gjenstand for debatt. Det ble utrykt bekymring for dugnadsånden i musikken. Saken blir utsatt til medlemsmøte. Messestyre ble ikke valgt.

 

 

Sak 13 Valg

 

Leder: Tove Buskerud valgt med akklamasjon

 

Styremedlem: Jon Rune Enge, gjenvalgt for 2 år, valgt med akklamasjon

 

Styremedlem: Petter Rønning, valgt for 2 år, valgt med akklamasjon

 

Ikke på valg: Gro Steen, Kirsten Hauglund og Heidi Slottøy

 

Varamedlemmer: gjenvalgt Unni-Berith øvrebust, Hilde Næss Storvik og Andrine Oppegård. Valgt med akklamasjon

 

 

Ny revisor: Dag Erling Bjøru.

 

 

Referatet gjennomlest og Godkjent

 

 

 

 

Harald Einvik                                                                                                       Hilde Eliassen